پایان نامه

پایان نامه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه

علاوه بر شناسایی ابتکار اقدام‌های دولت الکترونیک براساس بخش‌هایش چنین پروژه‌هایی قابل طبقه‌بندی براساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار اقدام‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک کوشش در انجام ادامه مطلب…

By 92, ago